برگزاری کنفرانس به صورت غیرحضوری

قابل توجه شرکت کنندگان دوره قبلی (۱۵ اسفند ۹۸)

بسته های کنفرانس شامل گواهی پذیرش و سی دی مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۷ اسفند به ادرس نویسندگان پست گردید.