برگزاری کنفرانس به صورت غیرحضوری

قابل توجه شرکت کنندگان دوره قبلی (15 اسفند 98)

بسته های کنفرانس شامل گواهی پذیرش و سی دی مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ 17 اسفند به ادرس نویسندگان پست گردید.