فصلنامه «رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»

قابل توجه نویسندگان مقالات

 

با توجه به تفاهم بین دبیرخانه کنفرانس با دبیرخانه فصلنامه «رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری» در محور اصلی پژوهش در حوزه مدیریت و حسابداری به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی پژوهشی، ترویجی و مروری (بدون داوری مجدد و با ۶۰% تخفیف هزینه چاپ) می پردازد.

 

  • صاحب امتیاز: موسسه پژوهشی کارینو
  • شماره شاپا: ۴۵۷۳-۲۵۸۸
  • آدرس سایت:http://majournal.ir
  • آدرس ایمیل:info@majournal.ir