محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل در روز 30 بهمن ماه 1399 خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردد.