محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل در روز 13 آذر ماه 1399 خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید mannligapotek.com.