محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل در روز 31 تیر ماه 1400 خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردد.