محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل در روز ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.